ECHO Jazz Ceremony, Hamburg, Germany, June 1st, 2017